Thanks for having me @amazon!

Thanks for having me @amazon!